Disclaimer

Gebruik van de site van Mach Mit!, een initiatief van de Actiegroep Duits, is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door de organisatie uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. De instelling, alsmede de besturen en medewerkers van de instelling aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang toe wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de instelling en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site.

De inhoud van de site mag enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de instelling.

Privacyverklaring

1 Gegevensbescherming

Verklaring aangaande het verzamelen en het gebruik van persoonsgebonden gegevens
De volgende mededelingen dienen ertoe u erover te informeren wanneer wij op deze website welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Verklaring aangaande het verzamelen en het gebruik van persoonsgebonden gegevens
Mach Mit! neemt de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens serieus. De volgende mededelingen dienen ertoe u erover te informeren wanneer wij op deze website welke gegevens verzamelen en hoe wij deze gebruiken. In het kader van de verdere ontwikkeling van deze website kunnen aanpassingen van deze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk worden. Wij raden u daarom aan de volgende mededelingen af en toe opnieuw door te lezen.

1. Tracking/registratie

Bij elk bezoek van een gebruiker aan deze website en bij elke opvraging van een bestand worden gegevens over deze verrichting tijdelijk in een protocolbestand opgeslagen en verwerkt.
De voor gebruiksanalyses toegepaste tracking-tool is zo geconfigureerd dat geen persoonsgebonden gegevens van de gebruiker verzameld worden. Verder wordt uw IP-adres geanonimiseerd zodat gebruikers niet gemonitord kunnen worden. Daartoe wordt het laatste octet van het IP-adres op nul gezet. De tracking-tool draait op eigen servers in een veilige, BSI-gecertificeerde netwerkzone in Nederland, zodat geen tracking gegevens naar buiten geraken. Verder kunt u de instellingen in uw browser zo aanpassen dat uw bezoek op de website überhaupt nicht geregistreerd en geanalyseerd wordt (do-not-track-instelling). Door het doorgeven van een browser-variabele wordt aan een website kenbaar gemaakt of bezoekers door tracking geregistreerd willen worden of niet.

De volgende gegevens worden via javascript-tracking verzameld:
-request (bestandsnaam van het aangevraagde bestand), datum en tijdstip van het request
-browsertype/ -versie (bijv.: Internet Explorer 11)
-browsertaal (bijv.: Nederlands)
-gebruikt besturingssysteem (bijv.: Windows 10)
-type apparaat, model van het apparaat en het merk van het apparaat
-beeldschermresolutie
-gebruikte plug-ins (bijv.: Flash, Java)
-referrer URL (de ervoor bezochte site)
-geanonimiseerde IP-adres
-land, regio en stad van waaruit het request geschiedde
-downloads
-clicks
-aantal verzonden formulieren (afhankelijk van doeldefinities)

2. Gebruik van cookies

Bij het oproepen van individuele sites worden zogenoemde tijdelijke cookies (ook session cookies genoemd) gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken. Deze session cookies gebruiken geen persoonsgebonden gegevens en vervallen na afloop van de sessie.

Technieken, zoals Java-Applets of Active-X-Controls, die het mogelijk maken het toegangsgedrag van gebruikers na te gaan worden niet gebruikt.

3. Gebruik van vrijwillig meegedeelde gegevens

Postadressen en e-mailadressen die u ons in het kader van aanvragen of bestellingen van informatiemateriaal meedeelt gebruiken wij enkel voor de correspondentie met u c.q. voor het verzenden van de gewenste bestelling. Voor zover op deze website de mogelijkheid tot het invoeren van persoonsgebonden gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in online-invoervelden bestaat, geschiedt het verstrekken van deze gegevens door de gebruiker op nadrukkelijk vrijwillige basis. Persoonsgebonden gegevens worden alleen met uw medeweten en uw toestemming verzameld. Uw gegevens slaan wij op bijzonder beschermde servers in Nederland op. De toegang is alleen voor een klein aantal bijzonder bevoegde personen mogelijk, die met het technische, commerciële of redactionele management van de servers belast zijn.

4. Doorgeven persoonsgebonden gegevens aan derden

Gegevens die bij toegang tot deze website geprotocolleerd zijn geworden of door uw vrijwillige opgave verkregen werden, worden aan derden alleen verstrekt in zover Mach Mit! wettelijk of door rechterlijke beslissing daartoe verplicht is of het doorgeven in het geval van aanvallen op de internetstructuur van Mach Mit! noodzakelijk is voor straf- of rechtsvervolging. Doorgeven voor andere niet-commerciële of commerciële doelen geschiedt niet, in het bijzonder niet voor reclamedoeleinden.

5. Bescherming van minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar dienen zonder toestemming van hun ouders of opvoeders geen persoonsgebonden gegevens aan ons te verstrekken.

6. Links naar websites van derden

Ons online-aanbod bevat links naar websites van derden. Wij hebben er geen invloed op of aanbieders van online-inhouden de gegevensbescherming in acht nemen.

7. Opmerking met betrekking tot de gegevensbescherming voor de sociale media

Mach Mit! neemt de discussie over de gegevensbescherming in sociale netwerken zeer serieus en verzoekt u daarom nauwkeurig te controleren welke persoonlijke gegevens u via het gebruik van onze website aan sociale netwerken ter beschikking stelt.

Wij maken u er nadrukkelijk op attent dat de sociale netwerken de gegevens van hun gebruikers (bijvoorbeeld persoonlijke informatie, IP-adres etc.) conform hun gegevensgebruiksrichtlijnen opslaan en voor zakelijke doeleinden gebruiken. Via de volgende links kunt u inlichtingen inwinnen over de verwerking van gegevens door de sociale netwerken Facebook, Twitter, Youtube (Google).

Mach Mit! heeft geen invloed op de gegevensverzameling en hun verdere gebruik door sociale netwerken. In welke omvang, op welke locatie en voor welke duur de gegevens worden opgeslagen, in hoeverre de netwerken bestaande verplichtingen tot wissen nakomen, welke evaluaties en koppelingen met de gegevens ondernomen worden, is voor ons niet kenbaar.

Wanneer u niet wilt dat de sociale netwerken door uw communicatie via onze website persoonlijke gegevens verkrijgen, dient u op een andere wijze contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op deze website.

8. Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht kosteloos inlichtingen over de persoonsgebonden gegevens die wij van u opgeslagen hebben in te winnen. Bovendien hebt u het recht op correctie van onjuiste gegevens. Elke door u verstrekte toestemming voor het gebruik van persoonsgebonden gegevens kunt u te allen tijde met toekomstige werking herroepen. Bovendien kunt u tegen het gebruik van uw persoonsgebonden gegevens steeds in bezwaar gaan. Herroeping en bezwaar kunnen of elektronisch per e-mail of schriftelijk verklaard worden. Zodra persoonsgebonden gegevens niet meer opgeslagen mogen worden, heeft u het recht op het wissen van deze gegevens.